Spory dot. znaków towarowych

Znaki towarowe pełnią kluczową rolę w firmie w zakresie budowania jej wizerunku i silnej marki produktowej. Na co dzień wystarcza konsekwentne i intensywne używanie znaków towarowych, które zwiększa ich wartość.

Jednak od czasu do czasu pojawia się konieczność wejścia w spór dotyczący znaków towarowych.

Z jednej strony, może to mieć miejsce, gdy nieuczciwy konkurent próbuje posługiwać się oznaczeniem podobnym do Twojej marki lub się pod nią podszywa. Może to również mieć miejsce, gdy taki konkurent usiłuje zarejestrować łudząco podobny znak towarowy do Twojego znaku. Wówczas warto takie działania powstrzymać jak najszybciej, zanim konkurent rozwinie swój proceder lub co gorsza dostanie rejestrację na swój, podobny do Twojego, znak towarowy.

Z drugiej strony, spór może zainicjować inny podmiot, który uważa, że Twoja marka jest podobna do jego znaku towarowego. W takiej sytuacji warto zbadać sprawę, i jeżeli to zasadne bronić swojego znaku.

W kontekście powyższego spory możemy podzielić na spory sądowe i spory przed urzędami.

Spory sądowe

Spory sądowe co do zasady dotyczą naruszenia prawa do znaku towarowego poprzez jego używanie na rynku. Jeżeli przykładowo konkurent posługuje się znakiem towarowym podobnym do Twojego znaku dla podobnych towarów lub usług, to można pozwać go do sądu o takie naruszenie i żądać, żeby zaprzestał używania znaku, a także domagać się też innych działań, np. zapłaty odszkodowania, publikacji wyroku, zniszczenia opakowań itp. Sprawy własności intelektualnej są rozpatrywane przez sądy okręgowe w pierwszej instancji i sądy apelacyjne w drugiej instancji.

W zakresie sporów sądowych podejmujemy następujące działania:

 • przygotowujemy kompleksowe strategie ataku / obrony,
 • przygotowujemy tzw. listy ostrzegawcze, czyli wezwania do zaprzestania naruszeń,
 • przygotowujemy odpowiedzi na listy ostrzegawcze,
 • występujemy w postępowaniach przed sądami ds. własności intelektualnej,
 • przygotowujemy tzw. pisma zaporowe, czyli pisma uprzedzające atak powoda,
 • przygotowujemy pozwy i odpowiedzi na pozwy,
 • przygotowujemy wnioski o zabezpieczenie roszeń i odpowiedzi na takie wnioski,
 • przygotowujemy wnioski o udzielenie informacji i odpowiedzi na takie wnioski,
 • przygotowujemy wnioski o zabezpieczenie dowodów i odpowiedzi na takie wnioski,
 • przygotowujemy projekty ugód sądowych,
 • przygotowujemy odwołania, tj. apelacje do sądów apelacyjnych i kasacje do Sądu Najwyższego.

We wszystkich powyższych sprawach kancelaria ViaMarca IP pomaga swoim klientom. Jeżeli inna osoba narusza Twoje prawa albo to wobec Ciebie skierowano zarzuty dotyczące naruszenia prawa własności intelektualnej, umów się z nami na bezpłatną konsultację, a my doradzimy, co można zrobić.

Spory w urzędach UPRP i EUIPO

Spory w urzędach co do zasady dotyczą rejestracji znaków towarowych lub unieważnienia albo wygaszenia znaków towarowych.

Urząd Patentowy RP (UPRP) to polski urząd udzielający ochrony na prawa własności przemysłowej, w tym prawa na znaki towarowe. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), to unijny urząd z siedzibą w Alicante, w Hiszpanii, rejestrujący m.in. znaki towarowe ważne na terenie całej UE. Obydwa te urzędy nie tylko udzielają praw, ale mogą je także zablokować lub wyeliminować w specjalnych postępowaniach spornych.

Spory w UPRP oraz w EUIPO można podzielić na dwie grupy

Pierwszą grupę stanowią spory z samym urzędem, gdzie dany urząd odmawia np. rejestracji znaku towarowego. Podstaw odmowy rejestracji może być bardzo dużo, w przypadku znaków towarowych może to być np. opisowość znaku, czy brak zdolności odróżniającej. W takich sprawach przygotowujemy obronę danego prawa (czyli pismo mające na celu przekonanie urzędu do naszych argumentów), a potem jeżeli jest taka potrzeba, odwołujemy się do wyższych instancji.

Drugą grupę stanowią spory, w których walczą dwie strony (np. przedsiębiorcy) ze sobą, a urząd pełni rolę quasi-sądu, czyli ma zdecydować, która strona ma rację. W ramach tych sporów reprezentujemy klientów przed UPRP i EUIPO w następujących postępowaniach:

 • sprawach ze sprzeciwu dotyczących znaków towarowych,
 • sprawach o unieważnienie znaków towarowych,
 • sprawach o wygaszenie znaków towarowych.

Droga odwoławcza w przypadku sporów przed UPRP składa się z kilku instancji:

 • ponowne rozpatrzenie sprawy przez urząd,
 • skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
 • skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Droga odwoławcza w przypadku sporów przed EUIPO jest następująca:

 • odwołanie do Izby Odwoławczej przy EUIPO (Board of Appeal),
 • skarga do Sądu EU w Luksemburgu,
 • skarga do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Jeżeli otrzymałeś z urzędu pismo z odmową rejestracji znaku towarowego, jeżeli ktoś zgłosił do urzędu sprzeciw lub wniosek o unieważnienie/wygaszenie Twojego znaku towarowego… albo jeżeli to Ty zamierasz wyeliminować znak towarowy konkurenta… umów się z nami na bezpłatną konsultację, a my doradzimy, co można zrobić.