Znaki towarowe

Znak towarowy to wizytówka firmy. Dzięki znakom towarowym klienci są w stanie zapamiętać ofertę firmy i do niej wracać. Rejestracja znaku towarowego daje przedsiębiorcy wyłączność na jego używanie, a co za tym idzie – możliwość blokowania konkurencji posługującej się tak samo lub podobnie wyglądającym oznaczeniem. Znakiem towarowym może być słowo, slogan, logotyp, grafika, kształt produktu, a nawet sam kolor. Znak towarowy może nieść wiele znaczeń, często wychodzących poza zwykłe wskazanie producenta czy usługodawcy. Znak towarowy może symbolizować jakość produktu, budzić skojarzenia lub wywoływać określone emocje, tak jak to ma miejsce w przypadku znaków towarowych renomowanych. Niezależnie co robisz, jeżeli działasz na konkurencyjnym rynku, koniecznie zadbaj o ochronę swojego znaku towarowego.

Zdaliśmy sobie sprawę, że klienci poszukują profesjonalnych i wyspecjalizowanych usług dotyczących znaków towarowych, ale jednocześnie oczekują prostych i skutecznych rozwiązań. My to rozumiemy. Dlatego skomplikowane zagadnienia przedstawiamy prosto, przekazujemy naszą wiedzę w sposób przystępny i przyjazny, w dodatku szybko i przez internet.

Główny nurt rozwoju naszej kancelarii kierujemy na zagadnienia związane ze znakami towarowymi, nazwami handlowymi, nazwami przedsiębiorstwa i innymi oznaczeniami odróżniającymi. Zastrzegamy znaki towarowe w Polsce, w UE i na świecie. Przeprowadzamy wszelkie niezbędne działania przygotowawcze i dopełniamy wszelkich formalności, aby taką ochronę uzyskać. Koncentrujemy się na sporach przed Urzędem Patentowym RP, przed Urzędem UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) i sądami administracyjnymi, a także na sporach o naruszenia praw do znaków towarowych przed sądami powszechnymi. Pomagamy wykryć naruszenia znaków towarowych i innych nazw chronionych oraz zebrać odpowiednie dowody. Przeprowadzamy postępowania mające na celu powstrzymanie naruszeń i pozbawienie naruszyciela możliwości używania chronionego znaku.

Co robimy w zakresie znaków towarowych?

Zastrzeganie znaków towarowych

Wsparcie w otrzymaniu dofinansowania do rejestracji znaku towarowego

Spory związane ze znakami towarowymi krajowymi, unijnymi i międzynarodowymi

Badania i poszukiwania

Zarządzanie znakami towarowymi

Rejestracja znaku towarowego

Rejestracja znaku towarowego jest jedną z podstawowych czynności, jaką powinien wykonać przedsiębiorca, chcąc zabezpieczyć swój biznes. To ochrona przed nieuczciwą konkurencją, próbami przejęcia danej marki lub podszywaniem się pod firmę w reklamach.

Prawo do znaku towarowego może uzyskać osoba fizyczna lub prawna, fundacja, uczelnia wyższa, organ administracji rządowej albo państwowa jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, a działająca w imieniu Skarbu Państwa.

Zarejestrowany znak towarowy jest chroniony w zakresie wskazanych w zgłoszeniu do stosownego urzędu konkretnych towarów i usług. Należy też zdecydować, czy znak towarowy ma być chroniony tylko w Polsce, czy też na terytorium krajów członkowskich Unii Europejskiej lub w innych konkretnych krajach poza Unią Europejską. Rejestracji znaków towarowych w Polsce dokonuje Urząd Patentowy RP, a w Unii Europejskiej Urząd EU ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Zajmujemy się też formalnościami związanymi ze wzorami przemysłowymi.

Zalety zastrzeżenia znaku towarowego:

Uzyskanie rejestracji na znak towarowy to pierwszy krok do efektywnego zabezpieczenia danej marki. Kolejnym jest regularny monitoring zastrzeżonego znaku towarowego. Ma to duże znaczenie, gdy marka zyskuje na popularności i poszerza grono swoich klientów. Wówczas może pojawiać się problem kopiowania nazw, haseł lub grafik przez konkurencję.
Rejestracja znaku towarowego