Czym się zajmujemy, czyli nasze usługi

ViaMarca IP zajmuje się kompleksowym doradztwem z zakresu prawa własności intelektualnej, począwszy od przygotowania strategii ochrony praw IP, poprzez jej wdrożenie, aż po egzekwowanie ochrony względem innych podmiotów na rynku.

Specjalizujemy się w ochronie marek, opakowań produktów, wynalazków i zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Doradzamy w zakresie prawa nowych technologii, w tym ochronie oprogramowania komputerowego. 

Od lat prowadzimy sprawy dotyczące naruszeń znaków towarowych, wzorów i patentów, a także naruszeń w Internecie, oraz naruszeń dotyczących nazw domen internetowych.

Istotna część naszego doświadczenia związana jest z prowadzeniem sprzeciwów, unieważnień i wygaszeń znaków i wzorów przed Urzędem Patentowym RP (UPRP) i Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), oraz ich instancjami odwoławczymi, włączając w to sądy administracyjne i Sąd Unijny w Luksemburgu.

Świadczymy m.in. następujące usługi prawne:

 • Zastrzeganie znaków towarowych
 • Zastrzeganie wzorów przemysłowych
 • Zgłoszenia patentowe
 • Badania czystości znaków i wzorów
 • Sprzeciwy w UPRP i EUIPO
 • Unieważnienia cudzych praw w UPRP i EUIPO
 • Wygaszenia cudzych praw w UPRP i EUIPO
 • Przygotowywanie listów ostrzegawczych 
 • Odpowiedzi na zarzuty dot. naruszenia praw IP
 • Sprawy o naruszenie praw IP przed sądami
 • Odwołania od niekorzystnych decyzji urzędów
 • Projekty umów dot. własności intelektualnej
 • Planowanie strategiczne dotyczące praw własności intelektualnej (IP)

Znaki towarowe

Znakiem towarowym może być słowo, slogan, logotyp, grafika, kształt produktu, a nawet sam kolor. Znak towarowy może nieść wiele znaczeń, często wychodzących poza zwykłe wskazanie producenta, czy usługodawcy. Znak towarowy może symbolizować jakość produktu, budzić skojarzenia lub wywoływać określone emocje, tak jak to ma miejsce w przypadku znaków towarowych renomowanych. Niezależnie co robisz, jeżeli działasz na konkurencyjnym rynku koniecznie zadbaj o ochronę swojego znaku towarowego.

Świadczymy pełne spektrum usług dotyczących znaków towarowych. Kliknij na poniższy link, aby zapoznać się z naszą ofertą.

Wzory przemysłowe

Wzór przemysłowy to wygląd produktu lub jego części. Wzorem przemysłowym może być opakowanie, etykieta, faktura materiału, kombinacja kolorów, krój czcionki, a nawet design strony internetowej

Świadczymy pełne spektrum usług dotyczących wzorów przemysłowych. Kliknij na poniższy link, aby zapoznać się z naszą ofertą.

Patenty i wzory użytkowe

Patent na wynalazek jest prawem, dzięki któremu przedsiębiorca uzyskuje wyłączność na korzystanie z wynalazku. Wynalazkiem może być niemal wszystko, co nadaje się do przemysłowego stosowania w rozumieniu technicznym, to znaczy, że jeżeli według wynalazku może być uzyskany jakiś wytwór lub wykorzystywany jakiś sposób np. produkcji czegoś, to taki pomysł co do zasady można rozważać jako wynalazek. Natomiast, żeby otrzymać patent na wynalazek, musi on być dodatkowo nowy (tzn. nie było wcześniej udostępnionych takich samych rozwiązań) oraz posiadać poziom wynalazczy (tzn. wynalazek nie może być oczywisty w kontekście dotychczasowych rozwiązań, innymi słowy powinien „pchać” postęp do przodu).

Wzór użytkowy to taki „mały” patent, choć ma kilka ograniczeń, np. co do zasady ogranicza się do urządzeń (nie można nim objąć np. substancji chemicznej). Poza tym rozwiązanie będące wzorem użytkowym również powinno być nowe i nadawać się do przemysłowego stosowania w rozumieniu technicznym. Nie musi jednak posiadać poziomu wynalazczego, co w wielu przypadkach znacząco ułatwia uzyskanie ochrony.

Jeżeli wymyśliłeś coś nowego, co nadaje się do wykorzystania przemysłowo, skontaktuj się z nami, a sprawdzimy, czy rozwiązanie to można chronić jako patent lub wzór użytkowy.

Co robimy w zakresie patentów i wzorów użytkowych

Zastrzeganie patentów i wzorów użytkowych

Wsparcie w otrzymaniu dofinansowania do zgłoszenia patentu i wzoru użytkowego

Spory związane z patentami i wzorami użytkowymi

Zarządzanie prawami do patentów i wzorów użytkowych

Prawo autorskie

Prawo autorskie chroni utwory. Utworem może być wynik każdej twórczej działalności człowieka, o ile ma tzw. indywidualny charakter, czyli jest oryginalny lub inaczej mówiąc – niepowtarzalny. Dodatkowym warunkiem jest, aby utwór został w jakiś sposób urzeczywistniony (nie był jedynie w sferze koncepcji, idei). Oznacza to, że jeżeli wymyślimy coś oryginalnego, ochroną nie zostanie objęty sam abstrakcyjny pomysł, ale jego przejaw (np. utwór muzyczny powinien zostać nagrany, wiersz zapisany, obraz namalowany itd.).

Lista przykładowych utworów jest w zasadzie nieskończona. Począwszy od wyżej wymienionych utworów muzycznych, literackich czy plastycznych, poprzez programy komputerowe, w tym gry czy aplikacje mobilne, a skończywszy na utworach przemysłowych typu etykiety, opakowania, projekty ubrań, mebli czy samochodów itd. Charakterystyczną cechą prawa autorskiego (w odróżnieniu np. od znaków towarowych czy wzorów) jest to, że ochrona utworu powstaje bez żadnej rejestracji. Wystarczy, że autor doprowadzi swoje dzieło do postaci, której inna osoba mogłaby się z nim, choćby potencjalnie, zapoznać.

Co robimy w zakresie prawa autorskiego

Prawo autorskie – co obejmuje?

Dysponowanie prawami autorskimi zapewnia właścicielowi wyłączne prawo do użytkowania danego utworu. Stanowią one element własności intelektualnej. Utworami mogą być:

Twórcy utworów są objęci ochroną od momentu powstawania utworu. Nie muszą dopełniać jakichkolwiek formalności, żeby ta ochrona działała, w przeciwieństwie do zastrzeżenia znaków towarowych czy wzorów przemysłowych. Prawa autorskie powstają w sposób samoistny i nie wymagają rejestracji.

Przenoszenie praw autorskich

Prawa autorskie można podzielić na: osobiste prawa autorskie oraz majątkowe prawa autorskie. Prawa autorskie majątkowe można przenieść na inny podmiot (osobę lub firmę). Dla prawidłowego przeniesienia tych praw konieczne jest sporządzenie umowy w formie pisemnej. Musi być ona podpisana przez twórcę i nabywcę praw. Przeniesienie praw autorskich to nie to samo co udzielanie licencji. Przeniesienie praw autorskich jest trwałym skutkiem, natomiast udzielenie licencji wiąże się z czasowym upoważnieniem do korzystania z utworu.

Przeniesienie praw autorskich jest złożoną kwestią, na którą może wpływać wiele różnych okoliczności. Do każdej umowy należy więc podchodzić indywidualnie, aby odpowiednio uregulować sytuację twórcy oraz przyszłego nabywcy lub też samego utworu.

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Pod pojęciem „zwalczania nieuczciwej konkurencji” kryje się szereg działań, które może podjąć przedsiębiorca przeciwko innemu, postępującemu nieuczciwie, przedsiębiorcy. Działania te mają na celu zapobieganie i eliminowanie zachowań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami (tzw. czynów nieuczciwej konkurencji). Mówiąc prościej, każde nieuczciwe zachowanie innego przedsiębiorcy, które uderza w Twój biznes lub w interesy klientów, co do zasady można ścigać przed sądem w ramach zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Możliwych czynów nieuczciwej konkurencji jest w zasadzie nieskończona ilość. Do najpowszechniejszych należą używanie w obrocie cudzej nazwy/firmy (w tym podszywanie się pod nią), używanie cudzego znaku towarowego (podrabianie), używanie znaku myląco podobnego do cudzego znaku towarowego, naśladownictwo cudzych produktów, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nieuczciwa reklama itp.

Co robimy w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji?

Jeżeli inny przedsiębiorca (np. Twój konkurent) postępuje nie do końca fair i cierpi na tym Twój biznes, umów się z nami na bezpłatną konsultację, a my doradzimy, co można zrobić.

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji ma na celu wspieranie uczciwego biznesu.

Wspomaganie efektywne przedsiębiorców w ograniczeniu ryzyka oraz zwalczaniu działań nieuczciwej konkurencji, które zagrażają ich interesom, jest bardzo ważnym i odpowiedzialnym zadaniem. Konieczna jest wówczas pomoc specjalistów w rozwiązywaniu problemów związanych z postępowaniem sprzecznym z prawem oraz dobrymi obyczajami.

Przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji mają zastosowanie między innymi w przypadku błędnego oznaczenia przedsiębiorstwa, oferowanego produktu lub usługi, fałszywego oznaczenia miejsca produkcji lub pochodzenia towarów. W ten sposób następuje wprowadzanie konsumentów w błąd. W celu walki z takim nieuczciwym czynem warto rozważyć dochodzenie roszczeń od nieuczciwego konkurenta. Wymaga to profesjonalnej analizy, a także często reprezentowania interesów klienta w toku negocjacji i mediacji lub w ramach sprawy sądowej.

Spory sądowe

W aktualnym stanie prawnym (od lipca 2020 r.) sprawy o naruszenie praw własności intelektualnej należą do właściwości specjalnych sądów ds. własności intelektualnej, których jest w Polsce tylko pięć. Sądy te zajmują się sprawami dotyczącymi w szczególności znaków towarowych, wzorów przemysłowych, patentów, praw autorskich czy sprawami o zwalczanie nieuczciwej konkurencji, przy czym sprawy z zakresu programów komputerowych, wynalazków, wzorów użytkowych czy tajemnic przedsiębiorstwa o charakterze technicznym są w kompetencji sądu okręgowego w Warszawie.

Co robimy w zakresie sporów sądowych

Reprezentacja w postępowaniach o naruszenie

Wsparcie w przygotowaniu do sporów

We wszystkich powyższych sprawach kancelaria ViaMarca IP pomaga swoim klientom. Jeżeli inna osoba narusza Twoje prawa albo to wobec Ciebie skierowano zarzuty dotyczące naruszenia prawa własności intelektualnej, umów się z nami na bezpłatną konsultację, a my doradzimy, co można zrobić.

Więcej o sporach sądowych

Obecnie ciężko sobie wyobrazić relacje handlowe i gospodarcze bez uwzględnienia w nich własności intelektualnej. Wraz z rosnącym znaczeniem praw własności intelektualnej, coraz bardziej istotne staje się odpowiednie przygotowanie do ich obsługi, polegające na negocjowaniu warunków i wykonywania umów oraz przestrzegania powszechnie obowiązujących praw wyłącznych. Ważna jest umiejętność dochodzenia lub obrony przed roszczeniami opartymi o własność intelektualną w sądach.

Sprawy własności intelektualnej są rozpatrywane przez sądy okręgowe w pierwszej instancji i sądy apelacyjne w drugiej instancji. Prowadzą one postępowania w szczególnym trybie, w którym reprezentacja przez profesjonalnego pełnomocnika jest obowiązkowa. Nie dotyczy to spraw, w których wartość przedmiotu sporu jest niższa niż 20 tysięcy złotych lub których zawiłość będzie znikoma. Postępowanie sądowe dotyczące własności intelektualnej przewiduje także dodatkowe zasady szybkiego zabezpieczenia dowodów, którymi dysponuje druga strona, przed utratą mocy dowodowej lub przed zniszczeniem.

W Polsce utworzono 5 wydziałów własności intelektualnej w następujących sądach:

Spory w urzędach UPRP i EUIPO

Urząd Patentowy RP (UPRP) to polski urząd udzielający ochrony na prawa własności przemysłowej, w tym patenty, prawa na znaki towarowe, wzory przemysłowe i wzory użytkowe. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), to unijny urząd z siedzibą w Alicante, w Hiszpanii, rejestrujący znaki towarowe i wzory przemysłowe ważne na terenie całej UE. Obydwa te urzędy nie tylko udzielają praw, ale mogą je także zablokować lub wyeliminować w specjalnych postępowaniach spornych.

Spory w UPRP oraz w EUIPO można podzielić na dwie grupy

Pierwszą grupę stanowią spory z samym urzędem, gdzie dany urząd odmawia np. rejestracji znaku towarowego. Podstaw odmowy rejestracji może być bardzo dużo, w przypadku znaków towarowych może to być np. opisowość znaku, czy brak zdolności odróżniającej. W takich sprawach przygotowujemy obronę danego prawa (czyli pismo mające na celu przekonanie urzędu do naszych argumentów), a potem jeżeli jest taka potrzeba, odwołujemy się do wyższych instancji.

Drugą grupę stanowią spory, w których walczą dwie strony (np. przedsiębiorcy) ze sobą, a urząd pełni rolę quasi-sądu, czyli ma zdecydować, która strona ma rację. W ramach tych sporów reprezentujemy klientów przed UPRP i EUIPO w następujących postępowaniach:

Droga odwoławcza w przypadku sporów przed UPRP składa się z kilku instancji:

Droga odwoławcza w przypadku sporów przed EUIPO jest następująca:

Jeżeli otrzymałeś z urzędu pismo z odmową rejestracji znaku towarowego czy wzoru…, jeżeli ktoś zgłosił do urzędu sprzeciw lub wniosek o unieważnienie/wygaszenie Twojego znaku towarowego lub wzoru… albo jeżeli to Ty zamierasz wyeliminować znak towarowy lub wzór konkurenta… umów się z nami na bezpłatną konsultację, a my doradzimy, co można zrobić.

Spory domenowe

Domena internetowa to podstawowy sposób na pokazanie w sieci swojej firmy i jej oferty. Zdarza się jednak, że inna osoba (przykładowo konkurent) zarejestruje nazwę domeny, która narusza cudze prawa, np. jest taka sama albo myląco podobna do istniejącej firmy lub znaku towarowego. W takich sytuacjach osoba, której prawa są naruszone, może podjąć działania zmierzające do ochrony swoich praw, i spróbować taką domenę wyeliminować z internetowego obrotu, a nawet przejąć. Można to zrobić przed sądem polubownym lub przed sądem powszechnym. Jeżeli celem jest jedynie rozwiązanie umowy o utrzymywanie domeny pomiędzy naruszycielem a NASK, wówczas najtańszym i najszybszym sposobem jest wejście w spór przed sądem polubownym. Aktualnie można skorzystać z możliwości rozstrzygnięcia sporu przez Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji oraz Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Jeżeli ktoś narusza Twoje prawa poprzez rejestrację domeny internetowej, umów się z nami na bezpłatną konsultację, a my doradzimy, co można zrobić.

 

Spory domenowe – indywidualne podejście

Praktyczne znaczenie i wartość domen internetowych są w dzisiejszych czasach nie do przeceniania. Domena identyfikuje konkretną firmę. Jest pewnego rodzaju szyldem, pod którym można znaleźć wiele informacji. Użyteczność domen została dostrzeżona przez nieuczciwych użytkowników sieci, którzy rejestrują na własną rzecz najatrakcyjniejsze domeny internetowe.

Domena internetowa może naruszać prawa innego uprawnionego podmiotu, np. jeśli zawiera słowo tożsame bądź podobne do znaku towarowego podmiotu. W rozwiązywaniu sporów domenowych sprawdzają się elastyczne formy postępowania. Takie możliwości dają postępowania arbitrażowe, toczące się przed wyspecjalizowanymi instytucjami.

Sądami właściwymi do rozpoznawania sporów domenowych są sądy powszechne lub arbitrażowe. Alternatywną ścieżkę ochrony praw wobec tradycyjnego postępowania przed sądem powszechnym stanowi postępowanie polubowne. Sądy polubowne działają na podstawie własnych regulaminów, uzupełnionych ogólnymi zasadami postępowania cywilnego. Postępowanie przed takim sądem toczy się z zasadą równego traktowania stron i zakazu kontaktowania się z arbitrem przy nieobecności drugiej strony. Arbiter wydaje wyrok w rozumieniu przepisów kodeksu prawa cywilnego.

Sądy arbitrażowe stanowią atrakcyjną formę rozwiązywania sporów domenowych, a postępowanie jest znacznie krótsze. Przy pomocy osób specjalizujących się w ochronie własności intelektualnej można szybko i polubownie rozwiązać spór o domeny internetowe przed wyspecjalizowanymi polskimi sądami.

Umowy dot. własności intelektualnej

Kancelaria ViaMarca IP pomaga w jak najpełniejszym wykorzystaniu i komercjalizacji chronionych praw, w szczególności poprzez przygotowywanie i opiniowanie umów dotyczących własności intelektualnej, w tym umów licencyjnych, cesji, umów franczyzy i innych związanych z transferem technologii, a także klauzul własności intelektualnej w umowach specjalistycznych (np. architektonicznych, wdrożeniowych z branży IT, sponsorskich z sektora FMCG itp.). Przeprowadzamy także audyty własności intelektualnej, i przygotowujemy strategie ochrony praw własności przemysłowej.

Kim jest rzecznik patentowy?

W zakresie spraw dotyczących prawa własności przemysłowej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji pomoc prawną i techniczną świadczy rzecznik patentowy. Może być pełnomocnikiem w postępowaniu zmierzającym do uzyskania ochrony przez odpowiednie urzędy patentowe w Polsce, w Unii Europejskiej oraz koordynować uzyskanie ochrony w krajach całego świata. Rzecznik patentowy świadczy usługi w zakresie własności przemysłowej, podobnie jak adwokaci lub radcy prawni w odniesieniu do innych dziedzin prawa.

Klientami rzecznika patentowego mogą być spółki, przedsiębiorcy, twórcy oraz osoby prywatne. Rzecznik patentowy najczęściej przygotowuje dla tych podmiotów zgłoszenia wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych oraz rejestrację znaków towarowych. Może także reprezentować przedsiębiorców w postępowaniach spornych przed sądami administracyjnymi i powszechnymi. Jego uprawnienia wykraczają daleko poza Urząd Patentowy.

Rzecznik patentowy jest specjalistą od patentów, znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Ma wiedzę i doświadczenie, które przekłada się na jego skuteczność. Jest w stanie przewidzieć, czy Urząd Patentowy może odmówić ochrony danego znaku. Podpowie, jaka forma znaku towarowego ochroni interesy danej firmy i jakie terytorium powinna ona obejmować. Przypilnuje też wszystkich terminów związanych z ochroną oraz zajmie się korespondencją z ekspertami z Urzędu Patentowego, którzy mogą zgłaszać swoje uwagi.

Rzecznik patentowy może też sprawować stały nadzór nad sprawami związanymi z własnością przemysłową firmy. Będzie informować o pojawieniu się nieuczciwej konkurencji i może wystąpić na drogę sądową. Udzieli wszelkich porad i opinii prawnych dotyczących patentów, znaków towarowych i wzorów przemysłowych.

Darmowa konsultacja z rzecznikiem patentowym - napisz do nas: