Czym się zajmujemy, czyli nasze usługi

ViaMarca IP zajmuje się kompleksowym doradztwem z zakresu prawa własności intelektualnej, począwszy od przygotowania strategii ochrony praw IP, poprzez jej wdrożenie, aż po egzekwowanie ochrony względem innych podmiotów na rynku.

Specjalizujemy się w ochronie marek, opakowań produktów i zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Doradzamy w zakresie wynalazkówprawa nowych technologii, w tym ochronie oprogramowania komputerowego. Prowadzimy sprawy dotyczące naruszeń w Internecie, oraz naruszeń dotyczących nazw domen internetowych.

Istotna część naszego doświadczenia związana jest z prowadzeniem skomplikowanych sporów przed Urzędem Patentowym RP (UPRP) i Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), oraz ich instancjami odwoławczymi (sądy administracyjne, sądy unijne).

Świadczymy m.in. następujące usługi prawne:

 • Planowanie strategiczne dotyczące praw własności intelektualnej (IP)
 • Rejestracje znaków towarowych
 • Rejestracje wzorów przemysłowych
 • Zgłoszenia patentowe
 • Badania czystości znaków i wzorów
 • Sprzeciwy w UPRP i EUIPO
 • Unieważnienia cudzych praw w UPRP i EUIPO
 • Wygaszenia cudzych praw w UPRP i EUIPO
 • Przygotowywanie listów ostrzegawczych 
 • Odpowiedzi na zarzuty dot. naruszenia praw IP
 • Sprawy o naruszenie praw IP przed sądami
 • Odwołania od niekorzystnych decyzji urzędów
 • Projekty umów dot. własności intelektualnej

Znaki towarowe

Znakiem towarowym może być słowo, slogan, logotyp, grafika, kształt produktu, a nawet sam kolor. Znak towarowy może nieść wiele znaczeń, często wychodzących poza zwykłe wskazanie producenta, czy usługodawcy. Znak towarowy może symbolizować jakość produktu, budzić skojarzenia lub wywoływać określone emocje, tak jak to ma miejsce w przypadku znaków towarowych renomowanych. Niezależnie co robisz, jeżeli działasz na konkurencyjnym rynku koniecznie zadbaj o ochronę swojego znaku towarowego.

Świadczymy pełne spektrum usług dotyczących znaków towarowych. Kliknij na poniższy link, aby zapoznać się z naszą ofertą.

Wzory przemysłowe

Wzór przemysłowy to wygląd produktu lub jego części. Wzorem przemysłowym może być opakowanie, etykieta, faktura materiału, kombinacja kolorów, krój czcionki, a nawet design strony internetowej

Świadczymy pełne spektrum usług dotyczących wzorów przemysłowych. Kliknij na poniższy link, aby zapoznać się z naszą ofertą.

Patenty i wzory użytkowe

Patent na wynalazek jest prawem, dzięki któremu przedsiębiorca uzyskuje wyłączność na korzystanie z wynalazku. Wynalazkiem może być niemal wszystko, co nadaje się do przemysłowego stosowania w rozumieniu technicznym, to znaczy, że jeżeli według wynalazku może być uzyskany jakiś wytwór lub wykorzystywany jakiś sposób np. produkcji czegoś, to taki pomysł co do zasady można rozważać jako wynalazek. Natomiast, żeby otrzymać patent na wynalazek, musi on być dodatkowo nowy (tzn. nie było wcześniej udostępnionych takich samych rozwiązań) oraz posiadać poziom wynalazczy (tzn. wynalazek nie może być oczywisty w kontekście dotychczasowych rozwiązań, innymi słowy powinien „pchać” postęp do przodu).

Wzór użytkowy to taki „mały” patent, choć ma kilka ograniczeń, np. co do zasady ogranicza się do urządzeń (nie można nim objąć np. substancji chemicznej). Poza tym rozwiązanie będące wzorem użytkowym również powinno być nowe i nadawać się do przemysłowego stosowania w rozumieniu technicznym. Nie musi jednak posiadać poziomu wynalazczego, co w wielu przypadkach znacząco ułatwia uzyskanie ochrony.

Jeżeli wymyśliłeś coś nowego, co nadaje się do wykorzystania przemysłowo, skontaktuj się z nami, a sprawdzimy, czy rozwiązanie to można chronić jako patent lub wzór użytkowy.

Co robimy w zakresie patentów i wzorów użytkowych

Zastrzeganie patentów i wzorów użytkowych

Wsparcie w otrzymaniu dofinansowania do zgłoszenia patentu i wzoru użytkowego

Spory związane z patentami i wzorami użytkowymi

Zarządzanie prawami do patentów i wzorów użytkowych

Prawo autorskie

Prawo autorskie chroni utwory. Utworem może być wynik każdej twórczej działalności człowieka, o ile posiada tzw. indywidualny charakter, czyli jest oryginalny lub inaczej mówiąc niepowtarzalny. Dodatkowym warunkiem jest, aby utwór został w jakiś sposób urzeczywistniony (nie był jedynie w sferze koncepcji, idei). Oznacza to, że jeżeli wymyślimy coś oryginalnego, ochroną nie zostanie objęty sam abstrakcyjny pomysł, ale jego przejaw (np. utwór muzyczny powinien zostać nagrany, wiersz zapisany, obraz namalowany itd.).

Lista przykładowych utworów jest w zasadzie nieskończona. Począwszy od wyżej wymienionych utworów muzycznych, literackich czy plastycznych, poprzez programy komputerowe, w tym gry czy aplikacje mobilne, a skończywszy na utworach przemysłowych typu etykiety, opakowania, projekty ubrań, mebli czy samochodów itd. Charakterystyczną cechą prawa autorskiego (w odróżnieniu np. od znaków towarowych czy wzorów) jest to, że ochrona utworu powstaje bez żadnej rejestracji. Wystarczy, że autor doprowadzi swoje dzieło do postaci, której inna osoba mogłaby się z nim, choćby potencjalnie, zapoznać.

Co robimy w zakresie prawa autorskiego

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Pod pojęciem „zwalczania nieuczciwej konkurencji” kryje się szereg działań, które może podjąć przedsiębiorca przeciwko innemu, postępującemu nieuczciwie, przedsiębiorcy. Działania te mają na celu zapobieganie i eliminowanie zachowań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami (tzw. czynów nieuczciwej konkurencji). Mówiąc prościej, każde nieuczciwe zachowanie innego przedsiębiorcy, które uderza w Twój biznes lub w interesy klientów, co do zasady można ścigać przed sądem w ramach zwalczania nieuczciwej konkurencji. 

Możliwych czynów nieuczciwej konkurencji jest w zasadzie nieskończona ilość. Do najpowszechniejszych należą używanie w obrocie cudzej nazwy / firmy (w tym podszywanie się pod nią), używanie cudzego znaku towarowego (podrabianie), używanie znaku myląco podobnego do cudzego znaku towarowego, naśladownictwo cudzych produktów, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nieuczciwa reklama itp.

Co robimy w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji

Jeżeli inny przedsiębiorca (np. Twój konkurent) postępuje nie do końca fair i cierpi na tym Twój biznes, umów się z nami na bezpłatną konsultację, a my doradzimy, co można zrobić.

Spory sądowe

W aktualnym stanie prawnym (od lipca 2020 r.) sprawy o naruszenie praw własności intelektualnej należą do właściwości specjalnych sądów ds. własności intelektualnej, których jest w Polsce tylko pięć. Sądy te zajmują się sprawami dotyczącymi w szczególności znaków towarowych, wzorów przemysłowych, patentów, praw autorskich, czy sprawami o zwalczanie nieuczciwej konkurencji, przy czym sprawy z zakresu programów komputerowych, wynalazków, wzorów użytkowych, czy tajemnic przedsiębiorstwa o charakterze technicznym są w kompetencji tylko jednego sądu, sądu okręgowego w Warszawie.

Co robimy w zakresie sporów sądowych

Reprezentacja w postępowaniach o naruszenie

Wsparcie w przygotowaniu do sporów

We wszystkich powyższych sprawach kancelaria ViaMarca IP pomaga swoim klientom. Jeżeli inna osoba narusza Twoje prawa albo to wobec Ciebie skierowano zarzuty dotyczące naruszenia prawa własności intelektualnej, umów się z nami na bezpłatną konsultację, a my doradzimy, co można zrobić.

Spory w urzędach UPRP i EUIPO

Urząd Patentowy RP (UPRP) to polski urząd udzielający ochrony na prawa własności przemysłowej, w tym patenty, prawa na znaki towarowe, wzory przemysłowe i wzory użytkowe. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), to unijny urząd z siedzibą w Alicante, w Hiszpanii, rejestrujący znaki towarowe i wzory przemysłowe ważne na terenie całej UE. Obydwa te urzędy nie tylko udzielają praw, ale mogą je także zablokować lub wyeliminować w specjalnych postępowaniach spornych.

Spory w UPRP oraz w EUIPO można podzielić na dwie grupy

Pierwszą grupę stanowią spory z samym urzędem, gdzie dany urząd odmawia np. rejestracji znaku towarowego. Podstaw odmowy rejestracji może być bardzo dużo, w przypadku znaków towarowych może to być np. opisowość znaku, czy brak zdolności odróżniającej. W takich sprawach przygotowujemy obronę danego prawa (czyli pismo mające na celu przekonanie urzędu do naszych argumentów), a potem jeżeli jest taka potrzeba, odwołujemy się do wyższych instancji.

Drugą grupę stanowią spory, w których walczą dwie strony (np. przedsiębiorcy) ze sobą, a urząd pełni rolę quasi-sądu, czyli ma zdecydować, która strona ma rację. W ramach tych sporów reprezentujemy klientów przed UPRP i EUIPO w następujących postępowaniach:

Droga odwoławcza w przypadku sporów przed UPRP składa się z kilku instancji:

Droga odwoławcza w przypadku sporów przed EUIPO jest następująca:

Jeżeli otrzymałeś z urzędu pismo z odmową rejestracji znaku towarowego czy wzoru…, jeżeli ktoś zgłosił do urzędu sprzeciw lub wniosek o unieważnienie/wygaszenie Twojego znaku towarowego lub wzoru… albo jeżeli to Ty zamierasz wyeliminować znak towarowy lub wzór konkurenta… umów się z nami na bezpłatną konsultację, a my doradzimy, co można zrobić.

Spory domenowe

Domena internetowa to podstawowy sposób na pokazanie w sieci swojej firmy i jej oferty. Zdarza się jednak, że inna osoba (przykładowo konkurent) zarejestruje nazwę domeny, która narusza cudze prawa, np. jest taka sama albo myląco podobna do istniejącej firmy lub znaku towarowego. W takich sytuacjach osoba, której prawa są naruszone może podjąć działania zmierzające do ochrony swoich praw, i spróbować taką domenę wyeliminować z internetowego obrotu, a nawet przejąć. Można to zrobić przed sądem polubownym lub przed sądem powszechnym. Jeżeli celem jest jedynie rozwiązanie umowy o utrzymywanie domeny pomiędzy naruszycielem a NASK, wówczas najtańszym i najszybszym sposobem jest wejście w spór przed sądem polubownym. Aktualnie można skorzystać z możliwości rozstrzygnięcia sporu przez Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji oraz Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Jeżeli ktoś narusza Twoje prawa poprzez rejestrację domeny internetowej, umów się z nami na bezpłatną konsultację, a my doradzimy, co można zrobić.

Umowy dot. własności intelektualnej

Kancelaria ViaMarca IP pomaga w jak najpełniejszym wykorzystaniu i komercjalizacji chronionych praw, w szczególności poprzez przygotowywanie i opiniowanie umów dotyczących własności intelektualnej, w tym umów licencyjnych, cesji, umów franczyzy i innych związanych z transferem technologii, a także klauzul własności intelektualnej w umowach specjalistycznych (np. architektonicznych, wdrożeniowych z branży IT, sponsorskich z sektora FMCG itp.). Przeprowadzamy także audyty własności intelektualnej, i przygotowujemy strategie ochrony praw własności przemysłowej.